รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรออนไลน์   " วันฉัตรมงคล   ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ "

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นางสาวธนพร อินทนะ
นายวัชรพงษ์ ปาลี
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี
กระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายเชิดชาย แก้วนรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ อบจ.พะเยา
ทิวา บรรจง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อบจ. พะเยา
ํธัญญ์นรี สายสังข์ทองปาภา
นิติกรชำนาญการ
อบจ. พะเยา
มงคล หงษ์หิน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
อบจ. พะเยา
แจ่มจันทร์ แก้วสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อบจ. พะเยา
สังวาลย์ วงศ์วาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อบจ. พะเยา
อดุลย์ นามวงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อบจ. พะเยา
อดิสร โยวบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อบจ. พะเยา
วันเพ็ญ ชูจุ้ย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อบจ. พะเยา
สุนันทา ศรีวิราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อบจ. พะเยา
ณัฐนันท์ ฟองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อบจ. พะเยา
สุภาวดี จันตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อบจ. พะเยา
กัญจภพ ไชยเมือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อบจ. พะเยา
ณัฎฐิราภรณ์ ศิริปิยะภิญญากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อบจ. พะเยา
กัญญาภัค ดวงไชยยา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อบจ. พะเยา
ณิตารีย์ วีระวิชัยโน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อบจ. พะเยา
รุจิรา สะสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อบจ. พะเยา
มยุรี เหมหิรัณย์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
อบจ. พะเยา
ยุวรี วงศ์สว่าง
ข้าราชการบำนาญ
อบจ. พะเยา
องอาจ ใจเพียรแก้ว
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
ไร แผ่นทอง
คนงานเกษตร
อบจ. พะเยา
ชูชาติ สมศรี
คนงานเกษตร
อบจ. พะเยา
โรจน์ เบิกบาน
คนงานเกษตร
อบจ. พะเยา
วิทยา ขัติยะ
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
ศิริพงษ์ จินดา
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
เทวรักษ์ เผ่าดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อบจ. พะเยา
สุรชัย ศรีงาม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนากหนัก
อบจ. พะเยา
กฤษณ มานะกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนากหนัก
อบจ. พะเยา
อนุสรณ์ วาฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนากหนัก
อบจ. พะเยา
มิ่งขวัญ แผ่นทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อบจ. พะเยา
ธนดล บุญก้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อบจ. พะเยา
ชัชวาลย์ ไชยสาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อบจ. พะเยา
ประยงค์ หวานเสียง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อบจ. พะเยา
กฤติเดช ขัติพรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อบจ. พะเยา
หัสดินทร์ คำมี
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
ศิริชัย ธรรมสอน
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
จักรกฤษ พร้อมสุข
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
สมเกียรติ คำดี
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
สมเกียรติ ปินใจ
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
วิโรจน์ เรือนศรี
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
สมศาสตร์ ประชุมของ
หนฝ. ติดตามประเมินผล
อบจ. พะเยา
อมรพันธุ์ กันทะชัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
สิริพันธ์ คำวงสา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
อบจ. พะเยา
รัชชานนท์ คำวงสา
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
อบจ. พะเยา
สิรินทร์นิชา ไชยวงศ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
วิลัยพร หน่อคำ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
วสันต์ ยาเจริญ
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
ไพบูลย์ ธรรมจักร
พนักงานเครื่องสูบน้ำ
อบจ. พะเยา
จรรโลง ทิพย์ทอง
พนักงานเครื่องสูบน้ำ
อบจ. พะเยา
สงกรานต์ พันธุ์พืช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อบจ. พะเยา
สยาม วิจัยรัตนศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
อบจ. พะเยา
ศักดา ขยันขาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนากหนัก
อบจ. พะเยา
เศวต ธิวงศ์
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
วิชัย จอมเอ้ย
พนักงานขับรถยนต์
อบจ. พะเยา
ประนอม บุญเรือง
นักการภารโรง
อบจ. พะเยา
สมรัตน์ พร้อมสุข
คนงานเกษตร
อบจ. พะเยา
จารุณี ยอดเอี่ยม
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
สิริรักษ์ ภาชนะ
คนงานทั่วไป
อบจ. พะเยา
อรวรรณ ใหม่ต๊ะ
นักการภารโรง
อบจ. พะเยา
อุไร นันทะ
ข้าราชการบำนาญ
อบจ. พะเยา
นงเยาว์ จินดาวงศ์
ข้าราชการบำนาญ
อบจ. พะเยา
นางสาวศรีทอง นาแพร่
พนักงานจ้าง
กองคลัง อบจ.พะเยา
นฤมล สุภากาาวี
คนงานทั่วไป
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายอภิชาติ ทรายแก้ว
ครู
เทศบาลเมืองพะเยา
นาย จุมพฎ อุ่นเชื้อ
นาย ทวิช คำมูลสืบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก
กองช่าง อ.บ.จ.พะเยา
นาย ศักดิ์ดา ขยันขาย
พนักงานขับเครื้องจักรกลขนาดหนัก
กองช่าง อ.บ.จ พะเยา
นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายธีระศักดิ์ อุทธโยธา
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
กองช่าง
น.ส.ศศิวิมล หาญเลิศ
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
กองการศึกษา
นางวิภารัตน์ วิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางมยุรี เหมหิรัณย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางสาววิภาสินีย์ ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
อบจ.พะเยา
นายปรเมศวร์ ยอดเกตุ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
กองสาธารณสุขฯ อบจ พะเยา
นางณัฐนันท์ ฟองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางสาวเขมิกา หลวงนาม
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วสันต์ ยาเจริญ
คนงานทั่วไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยสำนักปลัด อบจ.พะเยา
นายวัชรินทร์ ใจเพลิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายกมลชนก เดชะศิริ
รองปลัด อบจ.พะเยา
อบจ.พะเยา
นายนเรศ รักเหล่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางอารยา พลแสน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.พะเยา
นายจุฑา ธนะสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง อบจ.พย.
นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัยพ์สิน
นางณรินดา ดารุณภักดี
ผู้อำรวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
สิบเอกสมภพ แช่มพุกพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวจารุวรรณ ศักดิ์สูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.พะเยา
นายปรัชญา ไชยคำ
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
เพชรินทร์ ตามวงศ์
ห้วหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางสาวลัดดา ทองทา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางกัญจน์ชญา แก้วปุก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.พะเยา
นายจำรัส​ เลาสัตย์
เลขานุการ​นายก
องค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา
นางสาวพัฒนาพร​ อาจคำ
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา​ ศาสนา​ และวัฒนธรรม
นางธนพรรธน์ สุขตัว
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา
อบจ.พะเยา
สิบเอก สังวาลย์ วงศ์วาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางสาวพัชรา สมเครือ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นายสมันตา ดีงามเลิศ
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางมาลินี วัชระวรกานต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
นางลำดวน ใจแก้ว
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
สนง.เลขานุการฯ อบจ.พะเยา
นางสาวธัญญารัตน์. ทำดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
อบจ.พะเยา
นายมงคล หงษ์หิน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบจ
นายเชิดชาย แก้วนรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ อบจ.พะเยา